Asian Americans Advancing Justice - LA

This is an archive. View the new site here.

Về Advancing Justice - LA

Hiệp Hội Phát Huy Công Lý người Mỹ Gốc Á Châu – Los Angeles (Advancing Justice - LA), trước đây được gọi là Trung Tâm Dịch Vụ Pháp Lý người Mỹ Gốc Á Châu Thái Bình Dương, là cơ quan lớn nhất tại Mỹ lo về pháp lý và dân quyền cho người Mỹ gốc Á Châu, và người gốc Thái Bình Dương.

Được thành lập vào năm 1983,Trung Tâm Dịch Vụ Pháp Lý người Mỹ Gốc Á Châu Thái Bình Dương, Hiệp Hội Phát Huy Công Lý người Mỹ Gốc Á Châu phục vụ hơn 15,000 người và các cơ quan mỗi năm. Qua Dịch Vụ Trực Tiếp, Kiện Tụng, Vận Động Chính Sách, Phát Triển Khả Năng Lãnh Đạo, và Phát Triển Năng Lực, Hiệp Hội Phát Huy Công Lý người Mỹ Gốc Á Châu tập trung giúp các cộng đồng Á Châu và người gốc Thái Bình Dương để xây dựng một tiếng nói mạnh mẽ về dân quyền và công bằng ở xã hội.

Hiệp Hội Phát Huy Công Lý người Mỹ Gốc Á Châu – Los Angeles  có trụ sở tại trung tâm Los Angeles, với chi nhánh tại quận Cam và Sacramento.

HELPLINES

Our helplines prioritize assistance to low-income persons in the following areas of law: discrimination, family, immigration, public benefits, employment, housing, and civil rights. 

English: 888.349.9695
中文: 800.520.2356
한글: 800.867.3640
Tagalog: 855.300.2552
ภาษาไทย: 800.914.9583
Tiếng Việt: 714.477.2958

 

Our mission is to advocate for civil rights, provide legal services and education, and build coalitions to positively influence and impact Asian Americans, Native Hawaiians, and Pacific Islanders and to create a more equitable and harmonious society.